Orta Çağ Macar Kroniklerinde Hun-Macar Akrabalığı

Ayşe ÖZ

Öz


Asya'dan Avrupa'ya intikal eden Macarların, tarih boyunca pek çok coğrafyada bulunduğu ve buralarda çeşitli kavimlerle etkileşim içerisinde oldukları bilinmektedir. Macarlar bir dönem Ural birliği içerisinde yaşamış, daha sonra Ugor birliğinden ayrılarak bağımsız bir hayat sürmeye başlamışlardır. Müstakil bir hayat sürmelerinin ardından Macarlar çeşitli kavimlerle etkileşim içerisinde bulunmuşlardır. Bu kavimler arasında Hunların da bulunup bulunmadığı bilimsel çalışmaların tartışma konusu olmuştur; zira Hunlar, Macar halkının bilincinde büyük ölçüde önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Hun-Macar akrabalığı düşüncesinin bilimsel yönlerini ortaya koymaktan çok, bu düşüncenin Macar efsane ve kroniklerine nasıl yansıdığını göstermektir. Bu çerçevede Orta Çağ Macar kronikleri hakkında bilgi verilecek, kroniklerde işlenen Hun-Macar akrabalığına dair görüşler yansıtılmaya, ayrıca Macar ortak bilincinde yaşayan Hun-Macar efsaneleri de sözü edilen bu kronikler doğrultusunda aktarılmaya çalışılacaktır. Ancak gerek kültürel gerekse tarihsel açıdan Macarlar açısından büyük önem arz eden kroniklerin sayısının fazlalığı göz önüne alındığında, çalışmamızda bir kısıtlamaya gidilerek Macar kültür tarihinin temel kroniklerinden olan ve aynı zamanda bundan sonraki diğer kroniklere de temel oluşturan Anonymus'un ve Simon Kézai'nin kronikleri esas alınacaktır. Hun-Macar akrabalığı ve bununla ilgili efsaneler bu kroniktekilerle sınırlandırılacaktır.

Anahtar Sözcükler


Anonymus; Simon Kézai; Kronik; Hun; Macar

Tam Metin:

PDF