Türklerin Kan Grupları ve Kan Gruplarının Antropolojik Karakterlerle İlgisi Üzerine Bir Araştırma

Nermin AYGEN

Öz


Kan grupları incelemeleri son dönemlerde iki sorunun çözümünde büyük ilerlemelere neden olmuştur, bunlar veraset meselesi ve kan gruplarının antropolojik incelenmesidir. Buradan hareketle çalışmada kan gruplarına göre grafiklerle milletlerin soyu araştırılmış, aynı zamanda milletlerin coğrafi dağılımı incelenmiş ve kan gruplarının, kesin olarak ırk kimliği bilgisi vermediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Kan Grupları; Türkler-Kan Grupları

Tam Metin:

PDF