Babilde Feodalizm Araştırmaları: Kas'lar Devrinde Babil

Kemal BALKAN

Öz


Makalede, Babil’de feodalizme yönelik olarak oluşturulan kurallar ve prensiplerden bahsedilmekte, devlet kurumları ve idare sistemlerinin önemli noktaları belirtilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Feodalizm; İlkçağ’da Feodalizm; Mezopotamya Uygarlığı; Babil; Kas

Tam Metin:

PDF