Giresun-Ordu ve Ardülkesinde Beşeri Coğrafya Araştırmaları

Selçuk TRAK

Öz


Çalışmada, Giresun-Ordu-ardülkesindeki iklim özelikleri ve yer şekilleri üzerinde durulmakta, ayrıca bölgenin coğrafi ve iklim özeliklerinin, kültürleri de etkilediğine değinilmektedir. 

 

 


Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Jeoloji; Jeomorfoloji; Karadeniz Bölgesi; Karadeniz İklimi; Giresun; Ordu; Hinterland

Tam Metin:

PDF