Türkçe’nin Yapısı

C. F. VOGELIN, M. L. ELLINGHAUSEN, Saffet KORKUT (Çev.), Vecihe KILIÇOĞLU (Çev.)

Öz


Makalede, Türkçe’nin dil yapısı, fonem ve morfofonem ses grupları, sentaks yapıları ve fiil morfolojisi, isim morfolojisi ve kelime kümeleri ele alınmış, örneklerle tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Türkçe; Türk Dili; Sesler; Sintaks; Fiil Morfolojisi; İsim Morfolojisi; Kelime Kümeleri

Tam Metin:

PDF