Pigmeler Meselesi

Neriman ARAL

Öz


Dünyanın çeşitli bölgelerinde bazı cüce etnik toplulukları yaşamaktadır. Bunlar küçük boylu insan ırklarındandırlar ve genel olarak pigme adı ile adlandırılırlar. Gerçekte pigme adı, cüce olan ırklara verilmiş bir ad ise de, bu ad altında bütün küçük boylu ırkları aynı bir bloğa sokmak gerekmez. Çünkü boy, başlı başına yeter derecede ırkı ayırt edici karakter olmaktan uzaktır. Prensip olarak pigme adı ile adlandırılacak insan grupları, yalnızca Afrikalı cüce kabilelere verilmelidir. Pigmeler hakkında çok defa abartılı sözler söylenmiştir. Bazı bilginler pigmelerin insanlığın fizik ve kültür derecelerinde en aşağı bir basamağa mensup olduklarını söylemişlerdir. Diğer bazıları ise bunları, fizik gelişme ve kültür dereceleri bakımından, bu kadar ilkel görmenin doğru olmayacağını söylemişlerdir. Bu çalışmada, pigmeler hakkında yapılmış olan incelemelerin sonuçları ve bunlar hakkında ortaya sürülmüş olan fikir ve görüşleri topluca ve kısaca gözden geçirerek pigme meselesinin bazı yönlerine değinilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Etnoloji; Antropoloji; Pigmeler; Afrika Pigmeleri; Negritoların Ergolojileri; Bambutilerin Ergolojisi

Tam Metin:

PDF