Kuzey-Doğu Anadolu Prehistoryasında Bayburt Çevresinin Yeri

İ. Kılıç KÖKTEN

Öz


Anadolu’da eski tarih ve tarihten önceki çağları ilgilendiren arkeoloji araştırmalarının başlangıç tarihi çok eskidir. İlk araştırmaların Kuzey Suriye’de, güney ve batı Anadolu’da ve Orta Kızılırmak havzasında toplanmış olduğu görülmektedir. Çalışmada, Anadolu’nun kuzey-doğu bölümüne 1926-1945 yılları arasında yapılan geziler ve arkeolojik çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular ışığında Bayburt ve çevresinin prehistorik evrelerinin gelişim durumu ve prehistorik çevresi ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


Kızılvank Kültürü; Etnoğrafya; Şireş-Bulur (Shres-Blur) Kültürü; Arkeoloji