Aydın Oğulları Tarihi Hakkında Bir Araştırma

Himmet AKIN

Öz


Çalışmada, Aydınoğullarından Osmanlılara geçen Aydıneli’ne bağlı yerleşim merkezlerinin genel bir tablosu çizilmiştir. 30 kadar şehir, kasaba ve köy üzerinde ayrı ayrı durularak, başlangıçtan itibaren XV. XVI. ve XVII. yüzyıllarda Aydın sancağına bağlı yerlerin durumu ve sınırı saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Türk Tarihi; Aydın Oğulları; Beylikler