Yahya İbn ῾Adî ve Neşredilmemiş Bir Risalesi

Mübahat TÜRKER

Öz


Bibliyografik kaynaklarda Yahya İbn-i 'Adi hakkında yapılmış olan yeni tetkiklerle eserlerinin neşri genellikle 1910-1930 yılları arasına rastlamaktadır. Bu tetkikler arasında Graf'ın Yahya İbn-i Adi'nin ve ondan sonra gelenlerin Tanrı öğretisi hakkındaki eseriyle Perier'nin doktora tezi en önemlisidir. Yazma metinlere dayanan bu iki eser hariç tutulursa, zamanın çok meşhur bir şahsiyeti hakkında henüz tatmin edici eserler verilmemiştir. Son zamanlarda, İslam felsefesiyle ilgili olan eserlerin bir kısmında Yahya İbn-i 'Adi'nin şöhreti tasdik edilmekte, bir kısmında ise ondan hiç bahsedilmemektedir. Bu çalışmada, Yahya İbn ῾Adî’nin yayınlanmamış bir risalesi ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


Felsefe; İslam Felsefesi; Yahya İbn ῾Adî

Tam Metin:

PDF