Şiir ve Sentaks

Arthur SEWELL

Öz


Yazar, makalesinde I. A. Richards’ın Edebiyat Eleştirisinin İlkeleri (1923) kitabında şiirin anlaşılmasına ilişkin öne sürdüğü görüşe karşı çıkmaktadır. Richards, şiirin alımlama sürecini basite indirgeyerek yalnızca bir neden-sonuç ilişkisinden ibaret sayarken, çalışmada öne sürülen diğer görüşe göre ise, bu yalnızca şairin değil okurun da aktif olarak yer aldığı bir eylem biçimidir. Bu eylem, büyük ölçüde okurun kelimeler arasındaki ilişkileri tecrübe etme şekline bağlıdır. Kelimeler arasındaki ilişkiler ise gramer ve sentaks kuralları üzerinden kurulmaktadır.

Anahtar Sözcükler


İngiliz Şiiri; Şiir Teorisi; Edebiyat Eleştirisi; Gramer; Sentaks; I. A. Richards