Eliza Haywood’un “Love in Excess or, The Fatal Enquiry” ve Elizabeth Inchbald’un “A Simple Story” Romanlarında Kadın Gücünün İmkân(sızlığ)ı

Kübra BAYSAL

Öz


Eliza Haywood ve Elizabeth Inchbald’un onsekizinci yüzyıl İngiltere’si ataerkil zemininde erkek karakterler aracılığıyla çeşitli kadın karakterler tanıtan Love in Excess or, The Fatal Enquiry (1719) ve A Simple Story (1791) romanları, kadın sesinin geçerliliğine karşılık kadınlara uygulanan baskı ve bu iki tutum arasında kadınların kurallara biat etmesi konularını tartışmaktadır. Love in Excess, erkek karakter D’Elmont aracılığıyla, onun Alovysa ve Amena gibi çeşitli kadın karakterlerle olan aşk ilişkileri sonucunda değişimini yansıtarak, erkeklerle olan ilişkilerine göre tanımlanan kadınlarla ilgili onsekizinci yüzyıl sosyal, kültürel ve ekonomik gerçekliklerini betimler. Aynı şekilde, A Simple Story, Millner ile kızı Matilda’nın birbirinden farklı hikayesini aktarır. Millner, meydan okuyan ve cesaretli bir kadınken, Matilda babası Dorriforth’un yönettiği itaat ve sessizlik dolu bir hayat içerisinde kaybolmuştur. Yine de, bu romanlarda kadın karakterler bütünüyle itaatkar veya baskı altında resmedilmemiştir, çünkü bazıları halen fikirlerini ifade edebilecek kadınsal bir güce sahiptir ve hareketleri erkeklerde değişimi başlatır. Bu durum ise, kadınların kurallara boyun eğmediğinin kanıtıdır. Öte yandan, kuralları ihlal eden diğer kadın karakterler ölüm veya mutsuzlukla cezalandırılır, ki bu da Haywood ve Inchbald’un romanlarında, büyük olasılıkla güvenli bir zemin olarak kurallara boyun eğme yolunu seçmiş olabileceğini ifade eder. Bu çalışmanın amacı, onsekizinci yüzyıl İngiltere’sinin sosyal ve kültürel zeminini temsil eden Love in Excess ve A Simple Story romanlarında, Amena ve Matilda karakterlerinin sessizliği ve pasifliğine ve Melliora’nın kurallara uygun hareket etmesine karşılık Alovysa, Ciamara, Violetta ve Millner karakterlerinde resmedildiği gibi, kadınların kuralları ihlal etme yoluyla güç kazanmasının mümkün olup olmadığını tartışmaktır.

Anahtar Sözcükler


Onsekizinci Yüzyıl Romanı; Kadın Gücü; Kadınların Kurallara Uyması; Eliza Haywood; Elizebeth Inchbald

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.1.45