Bazı Çin Kaynaklarına Göre Bugün Çin Türkistan’ında Yaşayan Halklardan Moğolların Örf ve Adetleri

Muhaddere N. ÖZERDİM

Öz


Eski dönemlerde birçok medeniyetin birbiriyle ilişki içinde olduğu Çin Türkistanı’nda bugün de birçok halk yaşamaktadır. Bu halklar kendilerine özgü çeşitli örf ve adetleri ile diğer topluluklar üzerinde hâkimiyet kurmaya çalışmış, aynı zamanda çeşitli toplumsal ilişkiler kurmuşlardır. Çalışmada, söz konusu bölgenin baskın kültürlerinden olan Moğolların yaşayış tarzları ve adetleri konu edilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Moğollar; Moğol Örf ve Adetleri; Çin Türkistanı; Moğol Yaşayış Tarzları