XVI. Asır Ortalarında Osmanlı Devletinin Tuna Havzası ve Akdeniz Siyasetleri, Bunlar Arasındaki Alâka ve İrtibat, Muhtelif Veçheleri

Tayyib GÖKBİLGİN

Öz


Osmanlı Devleti’nin Murad II. devrinden itibaren bir Tuna Havzası siyaseti mevcut olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Kanunî Sultan Süleyman devrinin başında Belgrad’ın fethi ile devletin “Tuna Havzası” siyaseti yeni bir mecraya girmiş ve daha ileri bir aşamaya geçilmiştir. Bunu kısa bir ara ile takip eden “Mohaç” ise, bu siyasette her türlü inisiyatifi tamamen Bâb-ı Âli’nin eline ve Osmanlı Devleti’nin emrine vermiştir. Mohaç zaferini doğuran sebep ve etkenler, bundan sonraki iç ve dış şartlar ne olursa olsun, Osmanlı Devleti, Tuna havzası siyasetinde birincil seviyeye yükselmiş, Orta Avrupa ve hatta bütün Avrupa meselelerinde bir denge unsuru hâline gelmiştir.

Anahtar Sözcükler


Tuna Havzası;  Osmanlı Devleti; Kanuni Sultan Süleyman; Osmanlı Fetihleri; Macaristan; Mohaç; Balkanlar

Tam Metin:

PDF