Erken Alman Romantiklerinin Aydınlanma’ya İlişkin Tutumları Üzerine

Banu ALAN SÜMER

Öz


Bu çalışmada Romantiklerin doğa anlayışlarına, romantizmin felsefi arka planına ve estetik ile olan ilişkisine yer verilecektir. Ayrıca Aydınlanma dönemine hâkim olan felsefe ana hatlarıyla betimlenerek, Romantizmin Aydınlanma ile karşıt olup olmadığı incelenecektir. Bu bağlamda Romantiklerin Aydınlanma ilkelerini hangi açılardan eleştirdikleri veya destekledikleri gösterilmeye çalışılacaktır. Son olarak Romantiklerin olumlayıcı ve yapıcı bir güç olarak sanata verdikleri önem üzerinde durulacaktır.

Anahtar Sözcükler


Erken Alman Romantizmi; Aydınlanma; Estetik; Akıl; Sanat; Doğa; Modernizm; Kritisizm

Tam Metin:

PDF