Bazı Eski Edebiyatlarda Zaman Telakkileri

Ahmet E. UYSAL

Öz


Çalışmada, İngiliz Edebiyatı’nda zaman kavramının nasıl incelendiği ve ele alındığı genel hatlarıyla ele alınmıştır. Zaman kavramının İngiliz Edebiyatı’na girişi, Hellenistik Çağ’dan itibaren zamanın insanlar açısından önemi, bu konudaki felsefi fikir ve düşünceleri incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


İngiliz Edebiyatı; Felsefi Düşünce; Zaman

Tam Metin:

PDF