Safevî Çağına Ait Üç Türkçe Mektup ve Değerlendirilmesi

Cihat AYDOĞMUŞOĞLU

Öz


Safevi Devleti (1501-1736), 16. yüzyılın başında Türkmen aşiretlerinin desteğini arkasına alan İsmail Mirza tarafından kurulmuştur. Ak Koyunlu mirası üzerine başkent Tebriz’de hâkimiyetini ilan eden ve “Şah” unvanını alan İsmail Bahadır Han, On İki İmam Şiiliğini resmi din olarak seçmiştir. Bu tarihten itibaren İran’ı Şiilik şemsiyesi altında birleştirmeye çalışan Şah İsmail, doğuda Özbek ve batıda Osmanlılarla mücadele halinde olmuştur. Bu mücadele, Şah İsmail’in halefleri Şah Tahmasb ve Şah Abbas devirlerinde zirve noktasına ulaşmış ve pekçok kanlı muharebe yapılmıştır. Büyük Şah Abbas (1587-1629) ile ordu ve idare sistemininde birtakım düzenlemelere giden ve güçlenen Safevi Devleti, onun mirası üzerinde 17. yüzyılda bir müddet daha rahat yaşayacaktır. 18. yüzyılın ilk yarısında ise Safevi Devleti, Afgan istilaları sonucu tarihe karışacaktır .Biz bu makalede, Safevi çağına ait üç Türkçe mektubu ortaya koyarak yazılış devreleri itibariyle bir değerlendirme yapmaya çalışacağız.

Anahtar Sözcükler


İran; Safevi Devleti; Şah İsmail; Büyük Şah Abbas; Abdülmümin Han

Tam Metin:

PDF