Yarkent Ağzından Örnekler

Selahattin OLCAY

Öz


II. Dünya Savaşı’ndan sonra Doğu Türkistan ve çevresinde yaşanan siyasi karışıklıklar nedeniyle bazı Türk toplulukları, yaşadıkları bölgelerden ayrılmak durumunda kalmışlardır. Doğu Türkçesi, Türkiye sınırlarına göç edenlerden Yarkentli Ebeydullah Erenler yardımıyla, konuştukları dilin özellikleri, şivedeki anlamları, dildeki ekler, dilimize çevrilmeye çalışılmıştır. Makalede, Doğu Türkistan halklarının oluşturduğu göçek, gazel, haza, hikâye, mani, ağıt gibi örneklerle, dil özellikleri, gramer, sentaks ve etimolojik açılardan incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Doğu Türkistan; Yarkent; Ebeydullah Erenler; Doğu Türkçesi; Türk Dili; Doğu Türkçesi; II. Dünya Savaşı; Orta Asya Türk Edebiyatı

Tam Metin:

PDF