Oğuzlar'a Ait Destanî Mahiyette Eserler I. Reşîdüddîn Oğuznâmesî

Faruk SÜMER

Öz


Reşidüddin’in tanınmış eseri “Câmi'ut-tevârih”te "Türklerin ve Oğuz'un tarihi ve onun, yani Oğuz Han'ın cihangirliğinin hikâyesi" adını taşıyan bir bölüm vardır. Bu bölüm bir "Oğuznâme"dir. Burada pek az bir istisna ile Türkiye Türkleri'nin ataları olan Oğuzlar'a dair destansı içerikte bilgiler verilmektedir. Makalede, bu konu, Reşîdüddin Oğuznamesi’nin içeriğinin incelenmesi ile aydınlatılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Türk Tarihi; Oğuzlar; Öğuzname; Reşîdüddîn Oğuznamesi; Câmi'ut-tevârih; Destanlar

Tam Metin:

PDF