Toplumsal Kültür Kurumu Olarak Halk Kütüphaneleri: Çankırı Halk Kütüphanelerinin Olanaklar ve Hizmetler Durum Haritası

Coşkun POLAT, Mehmet Ali AKKAYA

Öz


Bilgi teknolojilerinin etkisiyle artan gelişim ve değişim olgusu 21. yüzyıla "Bilgi Çağı", bu çağın gereklerini yerine getiren toplumlara da "Bilgi Toplumu" denmesine neden olmuştur. "Değişmeyen tek şey değişim" ile özetlenen gelişmelerin arkasında yatan gerçek, bilginin üretim ve tüketiminde yaşanan üssel artış, yani "Bilgi Patlaması"dır. Hemen her alanda köklü değişikliklere neden olan bu gelişme, bireysel, toplumsal ve mesleki başarıda bilgi yoğun yaşamı öngörmektedir. Başka bir deyişle çağın başarılı bireyleri, karşılaştıkları bir sorunu çözmede ya da herhangi bir karar vermede bilgiyi beceriyle kullanabilen, bu yolla da sürekli öğrenme etkinliği içerisinde olanlardır. Yaşam boyu öğrenme kavramı ile ifade edilen bu etkinlikte, örgün eğitim kurumlarının rolü belirli süre ve ortam ile sınırlıyken, yaygın eğitim kurumları yaşam boyunca bireye öğrenme desteği sağlayan organizasyonlar olarak ön plana çıkmaktadır. Kütüphaneler geçmişten günümüze bireylerin kültürel, akademik ve sosyal yönden gelişimine bilgi hizmetleri aracılığı ile destek veren toplumsal kuruluşlardır. Bu anlamda bireylerin gereksinim duyduğu bilgiyi karşılayarak, onların yaşam boyu öğrenen kişiler olmalarına katkı sağlamada önemli bir role sahiptir. Kütüphanelerin bu rollerini layıkıyla yapmaları sahip oldukları olanaklar ile yakından ilişkilidir. Bu olanakların hizmet verdiği toplumsal çevrenin dokusuna ve beklentilerine uygun olması önemlidir. Bu çalışma, ülkemizde halk kütüphanelerinin çağın gereklerine uygun olanaklarla hizmet vermediği öngörüsü üzerine inşa edilmiştir. Bu bağlamda Çankırı'da merkezi yönetime bağlı halk kütüphanelerinin fiziksel olanakları ile bu olanakların hizmete yansıması alan araştırması ile ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlar ışığında hizmet kalitesinin iyileştirilmesine ilişkin öneriler geliştirilmiştir. Yerel bulgulara dayalı olarak yapılan önerilerin ulusal düzeyde geçerli olması beklenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Halk Kütüphanesi; Çankırı; Çankırı Halk Kütüphaneleri; Çankırı Halk Kütüphanesi Hizmeti; Çankırı Halk Kütüphanesi Olanağı

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.1.26