Bilecik İlinde Şekerpancarı Tarımı

E. Murat ÖZGÜR

Öz


Makalede, Bilecik ili sınırları içinde kalan yerleşmelerin yarısına yakınını az ya da çok ilgilendiren şekerpancarının, tarım alanları içindeki yeri, birim alandan sağlanan verim miktarı, bir çiftçi ailesine düşen ekim alanı ve üretim miktarları üzerinde durularak, coğrafî etkenlerle olan ilişkileri incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Bilecik; Şekerpancarı; Verim; Ekim Alanı; Üretim Miktarı; Coğrafi Etkenler

Tam Metin:

PDF