Şer'iye Sicillerinin Toplu Kataloğuna Doğru

Osman ERSOY

Öz


Şer’iye sicilleri, Osmanlı-Türk toplumunun gündelik hayatı ile sosyal ve kültürel yaşamının anlaşılmasına kaynaklık eden birincil kaynaklardandır. Ancak bu kaynaklardan, farklı kütüphane ve arşivlerde bulunması nedeniyle, yeteri kadar yararlanılamamaktadır. Bunun nedeni, çoğunun kataloglanamamış olmasıdır. Çalışmada, ülkemizin farklı kütüphane ve arşivlerinde bulunan şer’iye sicillerinin en azından bir katalog ile bir araya getirilmesi konusuna değinilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Kataloglama; Toplu Kataloglar; Şer'iye Sicilleri; Bilgi Erişim

Tam Metin:

PDF