Hinduizm’e Göre Tanrı Vişnu’nun Yeryüzünde Bedenlenmesinin (Avatara/Hulul) Temel Nedenleri

Cemil KUTLUTÜRK

Öz


Tanrı’nın yeryüzüne inmesi ve çeşitli varlık formlarına bürünmesi inancı, animistik dinlerden eski İran ve Hint dinlerine kadar geniş bir inanç kuşağında görü- lür. Bu inancın ciddi manada önem kazandığı dinlerin başında ise Hinduizm gelir. Hinduizm’de tanrının bedenlenmesi (avatara) inancı, tanrı Vişnu’nun dini/ahlaki bozulmalar başladığı anda yeryüzüne inişini ve gerekli müdahaleleri yaparak evrendeki düzeni (dharma) yeniden tesis edişini ifade eder. Avatara inancına göre o, kötülüğün ve adaletsizliğin arttığı, dini yozlaşmanın en üst düzeye ulaştığı ahir zamanda tekrar bedenlenecek ve insanlığı bu felaketten kurtarıp Hindu inancını yeniden canlandıracaktır. Tanrı’nın yeryüzünde beden alarak gerçekleştirdi- ği/gerçekleştireceği bu tür icraatlar, Hindu dininin asırlardır ayakta kalmasını sağladığı gibi avatara doktrininin Hindular nezdinde önemli bir inanç olarak yer edinmesine de imkân tanımıştır. Dolayısıyla bu makalede Hindu kutsal metinlerinden hareketle avatara doktrinin ortaya çıkış süreci ve Tanrı’nın farklı varlık formlarında beden almasının temel nedenleri incelenmiştir. Bu şekilde bedenlenme doktrininin Hinduizm açısından taşıdığı değer çeşitli yönleriyle tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Hindu; Hinduizm; Hindistan; Bedenlenme/Hulûl/Avatara; Kurtarıcı; Tanrı (Vişnu); Kurtuluş; Evrensel Düzen

Tam Metin:

PDF