Troçki Muhalefeti ve Komsomol’a Yansımaları

Burcu ÖZDEMİR

Öz


Lev Troçki, Bolşevik devriminin en önemli isimlerinden biriydi ve Lenin’in yerini almaya en güçlü adaydı. Ancak Lenin’in hastalığı sırasında başlayan iktidar mücadelesi onun ölümünden sonra giderek büyüdü ve Troçki cephesinin yenilgisiyle sonuçlandı. Bu dönemde onun en büyük destekçileri, bizzat kendisinin de ifade ettiği gibi; Bolşevik Partisi, Kızıl Ordu ve Komsomol teşkilatı içerisinde yer alıyordu. Bu çalışmada Troçki muhalefeti hakkında kısa bir bilgi verilecek, ardından muhalefet hareketinin Komsomol teşkilatına nasıl yansıdığı ele alınacaktır. Troçki cephesine mensup Komsomol üyelerinin ne gibi faaliyetlerde bulundukları, hangi gerekçelerle kovuşturmaya uğradıkları ve nasıl cezalar aldıkları arşiv belgelerindeki örnekler üzerinden yanıtlanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Sözcükler


Troçki; Komsomol; Komünist Parti; Sovyet Gençliği; Sovyetler Birliği

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.1.15