Çanakkale Yöresinde Kuvaterner Kıyı Oynamaları

Oğuz EROL

Öz


Miyosen-Pliyosen süresince Paratetis'e bağlı denizel (acısu) ve karasal çökellerin içinde biriktiği bir totullanma oluğu halindeki Çanakkale Yöresinin Kuvaterner içindeki gelişimi dört evrede özetlenebilir: (1) En alt Pleyistoende yöre Paratetis sistemine bağlı bir acısu denizi uzantısı ile kaplıdır. Boğazın kuzey ucunda Gelibolu'daki Çavda depoları ve Çardak yakınındaki bazı depolar bu evreye aittir. (2) Yörede Alt Pleyistosene ait denizel depolar saptanamamıştır. Bu evrede Marmara'ya yönelik bir vadinin 100 ve 80 metrelik akarsu sekileri ve onların depoları oluşmuştur. (3) Orta-Üst Pleyistosende Akdeniz yöreye erişmiş, buzularası çağlarda boğazı kaplamış, buzul çağlarında bu bağlantı kopmuştur. 60 m., 35 m. Tireniyen, 15 m. Esas ve 8m. Geç Monastriyen denizel sekileri ve depolan bu evrenin eseridir. (4) Son Würm regresyonundan itibaren başlayan Versiliyen transgresyonu boğazı yeniden kaplamıştır. Trova ve Geyikli çevresinde alüvyonlarda yapılan sondajlar bu transgresyonun gelişimi hakkında ilginç yeni bilgiler sağlamıştır.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Tetis; Pratetis; Kuvaterner; Transgrasyon; Kıyı Oluşumları; Marmara Bölgesi; Çanakkale

Tam Metin:

PDF