Kişiliğin Oluşmasındaki Kültürel Etmenler

Zafer İLBARS

Öz


Kişilik, geniş ölçüde bir öğrenim ürünüdür. Bireyi kendi kültürünün bir parçası haline getiren bir süreç olan enkültürasyon (enculturation) ise eğitim, öğretim yoluyla oluşan bir süreçtir. Eğitim ise antropolojik anlamda, bireyin içine doğduğu toplumda doğuştan bu yana bütün hayatı, boyunca az ya da çok devam eder. Eğitim aracılığı ile birey kendi kültürünün tarzlarını öğrenir, aynı zamanda bir temel kişilik kazanır ki, bu akli melekeler, algılamalar, düşünceler, alışkanlıklar ve şartlanmış heyecana dayalı cevapların karmaşık bir kalıbıdır. Böylece kişilik kısmen kalıtım yolu ile kontrol edilen yeteneklerde, kısmen de bireyin hayatı boyunca yüklendiği statü ve rollerde ve kısmen de ilgili kültürde ona verilen eğitim sonucu oluşur. Eğitimle toplum arasındaki bağlantının temel nedeni, biçim ve koşullardaki farklılaşmaya karşın bütün toplumlardaki eğitilmek ve öğretilmek zorunluğunun duyulmasıdır.

Anahtar Sözcükler


Psikoloji; Antropoloji; Sosyoloji; Kalıtım; Kişilik Oluşumu; Karakter

Tam Metin:

PDF