Osmanlı Sosyal Hayatından Köleliğin Kaldırılışı

İsmail PARLATIR

Öz


Osmanlı’da toprakların gelişmesiyle birlikte “savaş esirleri” kavramı ortaya çıkmıştır. İslamiyet’in kabulü ile köle anlayışı değişse de, 1847’de Sultan Abdülmecid döneminde tamamen kaldırılmıştır.  Hatta Harem'deki Çerkez kızlarından bazıları Haremden çıkmak istememişlerdir. 1856’da Paris Barış Konferansı’nda Osmanlı Devleti’nin Milletler Cemiyeti’ne alınması ile zenci köle ticaretinin kaldırılması kararlaştırılmıştır. 1857’de dünyada zenci köle ticareti tamamen kalkmıştır. Çalışmada, Osmanlı Devleti’nde köleliğin kaldırılışı ele alınmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Osmanlı Devleti; Kölelik; Köle Ticareti; Paris Barış Konferansı

Tam Metin:

PDF