Korece ile Türkçenin Durum Eklerinin Karşılaştırması

Han-Woo CHOI

Öz


Korece’nin başta Türkçe olmak üzere Altay dilleri ile akrabalığı konusunda gerçek anlamdaki bilimsel çalışmalara 1920'li yıllarda başlanmıştır. Korece ile Altay dillerinin yakınlığını tespit etmeye yönelik ve ilk defa söz konusu dilin ses ve şekil yapısı esas alınarak Altay dilleri arasında ses denkliği kurma girişimi, 1917 yılında B.D. Polivanov'un kısa tezinde görülür. Korece ile Altay dilleri arasında hem fonolojik hem de morfolojik karşılaştırmalı çalışma, Ramstedt'in 1928 yılında yayımlanan "Remarks on the Korean Language" adlı eseri olmuştur. Ramstedt'in kapsamlı çalışmalarına rağmen, Korece ile diğer Altay dilleri- Türkçe, Mongolca ve Mançu -Tunguzca- arasındaki yakınlık, henüz tam anlamıyla kabul edilmiş değildir. Makalede, Korece’nin Altay dilleriyle olan akrabalık konusunun çözümü amacıyla, Türkçe ile Korece'nin durum ekleri karşılaştırılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Korece; Türk Dili; Kore Dili Grameri; Mongolca; Tunguzca; Linguistik; Dil Aileleri

Tam Metin:

PDF