Psikosomatik Servise Yatarak Tedavi Gören Hastaların Bazı MMPI Bulgularının Aleksitimik Özellikler Açısından İncelenmesi ve Kontrol Grubuyla Karşılaştırılması

Ülgen OKYAYUZ, Oğuz BERKSUN, Abdülkadir ÇEVİK

Öz


Çalışmada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Psikosomatik Servisi’nde 1987-1988 ve 1988-1989 dönemlerinde yatarak tedavi gören hastalara uygulanan MMPI Testi'nin L, K, Pt ve (Denver) Aleksitimi skalalarından elde edilen puanlara ilişkin tanıtıcı istatistikler ve veriler arasındaki ilişkiler incelenmiş; L, K, Pt ve Aleksitimi puanları, kontrol grubu puanlarıyla karşılaştırılmış; araştırma sonucunda çıkan bulgular değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Psikiyatri; Psikoloji; MMPI; Aleksitimik Özellikler

Tam Metin:

PDF