Husserl’de Apaçıklık (Evidenz) Problemi

Ülker ÖKTEM

Öz


Descartes'da apaçık bilginin, düşüncenin kendi kendisine uygunluğundan dolayı, ortaya çıkan kesin bilginin garantörü, Tanrı’dır. 18.yüzyıl Aydınlanma filozofu Kant'ta ise bu garantör, tüm insanlarda apriori olarak bulunan kategorilerdir. Ancak Husserl'de, süjbektive ve ontolojik temel yıkılmıştır. O halde apaçıklığın temeli, kriteri ne olacaktır ? Nesnenin ''kendisinde olduğu gibi kavranması'' kaygısından doğan bu problem, Husserl felsefesinin temel problemidir. Makalede, bu problemin, Husserl tarafından ne şekilde çözülmeye çalışıldığı, onun, evidenz kavramına verdiği önem ortaya konulmuş; elde edilen bulgulara göre, Husserl'in "idealizm''', "ampirizm" ve "septisizm" gibi, düşülmesi muhtemel olan felsefî görüşlere düşüp düşmediği tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Felsefe; Evideniz Problemi; Decartes; Kant; Edmond Hursserl

Tam Metin:

PDF