Ali Canib (Yöntem)’in Şiirleri- I

Hakan SAZYEK

Öz


Genç Kalemler hareketini başlatanlar Ömer Seyfettin (1884-1920), Ali Canib (1887-1967) ve Ziya Gökalp (1876-1924)’tir. Bu üç edebiyatçıdan Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin’in edebî kişilikleri ve fikrî yönleri hakkında birçok çalışma yapılmış, eserleri yeni harflerle yayımlanmıştır. Ancak, Ali Canib’in edebî kişiliği ve eserleri hakkında, bu güne kadar kayda değer bir çalışma yapılmamıştır. Ali Canib’in şiir hayatını beş döneme ayırmak mümkündür:

1- Etkileniş ve Arayışlar: Bu dönemde Ali Canib, ilk şiirlerinde Muallim Naci’den, daha sonra ise Nabi’nin etkisinde kalmıştır.

2- Geçiş Süreci: Bu dönemde şairin Servet-i Fünuncu’ların etkisinde olduğu görülmektedir.

3- Fecr-i Ati Edebî Topluluğu İçinde: Ali Canib bu dönemde yirmi şiir yazmıştır ve bu şiirler estetikten yoksun olarak nitelendirebilir.

4- Genç Kalemler’de: Ali Canib bu dönemde yazmış olduğu şiirlerde aruz veznini kullanmaya devam etmiştir. Bunun yanında dili ve vezni işleyiş, yerli ve millî olana yöneliş gibi biçim ve içeriğe ait birçok yenilik, dikkat çekici özelliklerdir.

5- Şiirde Son Yıllar: Genç Kalemler hareketini izleyen yıllarda Ali Canib’in şiiri bütünüyle millî bir nitelik kazanmıştır.


Anahtar Sözcükler


Türk Edebiyat Tarihi; Türk Edebiyat Akımları; Genç Kalemler, Fecri Ati; Türk Şiiri; Türk Edebiyatı; Ali Canib

Tam Metin:

PDF