Tahsin Nahit ve Şiiri

Nurullah ÇETİN

Öz


Tahsin Nahit, “şiir” kavramı ile ilgili olarak bazı değerlendirmelerde bulunmuştur. Şairin bu konulardaki düşünceleri en belirgin olarak “Şiir” ve “İdeal” adlı şiirlerinde görülmektedir. Şair, şiiri, salt kadınsı bir duygululuk ve hassas bir duygusallık çerçevesinde algılama eğilimi göstermekte ve onu bireysel duygulanımların ifade aracı olarak sunmaktadır. Dolayısıyla, şiire, sosyal ve felsefî boyut hemen hiç yüklenmemektedir. Tahsin Nahit, Fecr-i Atî topluluğunun bir üyesi olarak, kısa ömründe birçok şiir ve tiyatro eseri yazmış ve hayatını sanat ve edebiyata adamış bir sanatçıdır. O da diğer Fecr-i Atî şairleri gibi İkinci Meşrutiyet döneminin getirdiği sanat ve estetik değerden uzak ve siyâsî konulu şiir yazma furyasına bir tepki olarak “sanat şahsî ve muhteremdir” ilkesiyle yola çıkarak şiire hizmet etmeye çalışmıştır. Bunun yanında sosyal konulu bazı şiirleri de bulunmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Tahsin Nahit; Türk Şiiri; Türk edebiyatı; Fecr-i Ati; Şiir

Tam Metin:

PDF