Alman Halk Şiirinde Türkler (13.-16. Yüzyıl)

Battal İNANDI

Öz


Türklerle ilgili olarak eski Alman edebiyatında oluşan imaj konusunda şu sonuca varılabilir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Rumeli'ye geçişine kadar olan dönemde Türk imajı, genel olarak müslüman imajının bir parçasını oluşturmuştur; Türkler, diğer müslüman milletlerle aynı bağlam içinde değerlendirilmişlerdir. Ancak 14. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nin giderek güçlenmesi ve Batı tarafından bir "tehlike" olarak algılanmasıyla spesifik bir Türk imajı ortaya çıkmıştır. Bu imajı oluşturan pek çok olumsuz unsurun yanı sıra, edebî metinlerde doğrudan ifade edilen olumlu unsurlar da vardır. Bu çalışmada örneklendirilen metinlerde ve birçok halk manzumesinde ifade edilmek istenen husus şudur: Türkler, Avrupa'da elde ettikleri başarılarını sadece maddî güçlerinin büyüklüğüne borçlu değildirler; siyasî kombinasyonlardan yararlanabilme yetenekleri de bunda büyük rol oynamıştır.

Anahtar Sözcükler


Alman Edebiyatı; Alman Halk Şiiri; Türk İmajı; Ortaçağ Avrupa Edebiyatı

Tam Metin:

PDF