Ülkemizde Yapı Ölçeğindeki Restorasyonlarda Tefriş ve Dekorasyon

Can Mehmet HERSEK

Öz


Günümüzde restorasyon yapıldığını vurgulamak için tamamlama, yenileme ve bütünlemede hangi teknikleri kullanarak bu uygulamayı ne kadar ileriye götürebileceğimiz konusu henüz çözüme kavuşmamıştır. Tefriş elemanları kapsamında ele alınabilecek bir başka sorun da aydınlatma, ısıtma ve havalandırma gibi teknik konularla ilgilidir. Yapılan onarımlarda bu noktalara da yeteri kadar önem verilmediği görülmektedir. Ülkemizde onarım görmüş hemen her yapıda yukarıda sözünü ettiğimiz aksaklıklara örnekler bulmak mümkündür.

Anahtar Sözcükler


Restorasyon; Tefriş; Tefriş Elemanı; Dekorasyon

Tam Metin:

PDF