Ahmed Şah Dürrani Öncesinde Afganistan Tarihinde Türkler ve Diğer Kavimler

Kubilayhan ERMAN

Öz


Afganistan tarihteki büyük uygarlıkların buluştuğu bir coğrafyada yer alır. Erken devirlerden ilk Afgan devletine kadar olan süreçte Afganistan’da pek çok kavim hâkimiyet kurmuştur. Bu kavimler zamanla Afganistan’daki siyasi güçlerini yitirseler de etnik ve kültürel olarak bu ülkede kalmaya sürdürmüşlerdir. Farklı etnik kökenden gelen halklar büyük oranda kimliklerini korumayı başarmışlar fakat bir kısmı ise kültürel etkileşim sonucu baskın etnik yapıların etkisine girmişlerdir. Bu çalışmada Afganistan’ın çok kültürlü yapısına katkıda bulunan Türk, İranî ve diğer kavimlerin Afganistan coğrafyasındaki tarihsel varlıkları incelenmiştir. Afganistan güvenlik meseleleri, sosyal ve ekonomik sorunlar nedeniyle hâlâ istikrarın sağlanamadığı bir ülkedir. Bu sorunlu durumun kökenleri tarihte çok eskilere gidebilmektedir. Söz konusu bu genel kabulden yola çıkılarak yapılan çalışmada, tarihsel bir bakış açısıyla Afganistan’ın siyasi ve toplumsal dinamiklerine bir ışık tutulması amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Afganistan; Türkler; Kavimler; Hâkimiyet

Tam Metin:

PDF