Sorumluluk Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Merve TOPCU, Burak ÖGE, Faruk GENÇÖZ

Öz


Literatürde sorumluluk kavramı farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Araştırmaların çoğu sorumluluğun duruma bağımlı oluşuna odaklanmaktadırlar ancak kişisel sorumluluk ile ilgili kısıtlı da olsa araştırma ile karşılaşmak mümkündür. Bu yazı, kişisel sorumluluk kavramını ölçmek amacıyla bir ölçek geliştirmek ve psikometrik özelliklerini değerlendirmektedir. Ayrıca ücretsiz erişim sağlayan bu ölçek ile diğer araştırmacıları teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda iki set veri toplanmıştır. İlk veri seti, faktör analizi ve test - yarı test güvenilirliği içindir. İkinci data ise çakışmalı geçerlilik (concurrent validity) için kullanılmıştır. Sonuçlar, ölçeğin duygusal, bilişsel ve davranışsal olmak üzere sorumluluğun üç boyutlu olduğunu göstermiştir. Tüm ölçek ve faktörlerin geçerlilik ve güvenilirlik değerleri iyi olarak bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler


Sorumluluk; Ölçek Geliştirme; Türk Örneklemi; Psikometrik; ÖlçmeDOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.1.49