Feminist Tiyatroda Süfrajetten Çok Sesliliğe: Pam Gems'in Dusa, Fish, Stas ve Vi Adlı Tiyatro Eseri

Özden DERE

Öz


Feminist hareketin kendi içerisindeki farklı görüşlere ilişkin tartışmaları ele almak için uygun bir tür olan feminist drama kadın hareketine paralel bir şekilde gelişmiştir. Britanya’da birinci dalga drama örneklerine, esasen kadınların oy kullanma hakkı kazanmasına yönelik bir çaba olan Süfrajet (Suffragette) hareket tarafından desteklenen Actress’s Franchise League gibi Süfrajet tiyatro grupları için yazılan kadınlar ile ilgili oyunlarda rastlanmaktadır. Bu oyunlar farkındalık yaratmak için yazılmış oyunlardır. Süfrajet tiyatronun gelişiminden sonra, Britanya’da 1968 Parlamento Kararı ile sansürün kaldırılması İngiltere’de feminist tiyatronun gelişimi açısından hem bir dönüm noktası hem de ikinci adım olarak değerlendirilebilir; zira bu karar feminist oyun yazarlarına önceleri yasak kabul edilen birçok konuyu ele alma olanağı sağlamıştır. Dolayısıyla, birinci dalga, diğer bir deyişle, Süfrajet tiyatronun aksine, savaş sonrası ikinci dalga feminist tiyatro kadın sorunlarını daha geniş bir ölçekte ele alma özelliği taşımaktadır. Bu dönemde, farklı yaklaşımlar benimseyen kadın oyun yazarlarının neredeyse tümü kadın sorunları ile ilgili kaygılarını sahnede ifade etme olanağı bulmuş ve bu yazarların çoğu daha küçük ölçekli alternatif tiyatrolarca ve kadın birliklerince desteklenmiştir. Bu bilgiler ışığında, bu çalışmanın amacı, savaş sonrası İngiliz feminist tiyatrosunda görülen çok sesliliği veya çeşitliliği Pam Gems’in Dusa, Fish, Stas and Vi (1976) başlıklı oyunu üzerinde ayrıntılı bir inceleme yapmak suretiyle incelemek ve örneklendirmektir.

Anahtar Sözcükler


Feminist Tiyatro; Liberal Feminizm; Sosyalist Feminizm; Radikal Feminizm; Süfrajet Tiyatro; Pam Gems; Dusa; Fish; Stas ve ViDOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.1.33