1848-1849 Macar Bağımsızlık Mücadelesinde Sandor Petöfi’nin Yeri ve Sekellere Dair Düşünceleri

Ayse ÖZ

Öz


1848-49 Macar Bağımszılık Mücadelesi, uzun yıllar Habsburg hakimiyeti altında yaşayan Macar ulusunun, bilhassa 1789 Fransız Devrimi’nin ortaya attığı düşüncelerin de etkisiyle özgürlük ve bağımsızlıklarını kazanmak adına ayaklandığı ve bu uğurda ağır bedellerin ödendiği, büyük mücadelelerin verildiği, ancak bu büyük mücadelelere karşın hüsranla sonuçlanan ulusal bir direniştir. Bu mücadelenin yansımalarını ve yankılarını sadece tarih sahnesinde değil, edebî satırlarda da görmek mümkündür. Bu çalışmada, Macaristan’ın ulusal şairi olarak kabul edilen ve 15 Mart 1848 ayaklanmasında önemli yer tutan Sándor Petőfi’nin bu mücadeleki rolü, bu sürecin şiirlerine nasıl yansıdığı ve Macaristan’da nasıl yankılandığı üzerinde durulacaktır. Ancak daha da önemlisi Petőfi’nin bu dönemde, yıllardan beri kökeni konusunda tartışmaların sürdüğü, bu alanda sayısız çalışmaların yapıldığı ve halen yapılmakta olduğu Sekellere dair fikir ve görüşlerini ne şekilde kaleme aldığı da incelenecektir.

Anahtar Sözcükler


1848-1849 Macar Bağımsızlık Mücadelesi; Özgürlük; Ayaklanma; Devrim; Macar Şairi; Petőfi; Macar Şiiri; Sekeller

Tam Metin:

PDF