James J. Gibson’ın Görsel Algı Kuramının Bedenlenmiş Biliş Kavramı Bağlamında Bir Tartışması

Didem KADIHASANOĞLU

Öz


Bu makalede, James J. Gibson'ın görsel algı kuramının bedenlenmiş biliş kavramı bağlamında bir tartışması sunulmaktadır. Gibson'ın görsel algı kuramı, ilk olarak, Clark (348) tarafından öne sürülen basit bedenleme ve radikal bedenlenme ayrımı çerçevesinde tartışılmıştır. Daha sonra, Gibson'ın kuramı, Sharpiro tarafından önerilen kavramlaştırma, değiştirme ve oluşturma kategorileri bağlamında tartışılmıştır (Embodied Cognition: New… 4). Ardından Gibson'ın kuramı, bilişsel gelişime dinamik yaklaşım (Thelen ve diğerleri 1), algıya duyusal motor yaklaşım (O'Regan ve Noë, “A sensory motor account…” 1; O'Regan ve Noë, “What is it like…” 1) ve bilişe enaktif yaklaşım (Varela ve diğerleri 1) gibi bedenlenmeyi savunan diğer çalışmalar ile karşılaştırılmış; Gibson'ın kuramı ve bu çalışmalar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar vurgulanmıştır. Makalenin sonunda bedenlenmenin Gibson'ın kuramındaki anlamına yönelik bir özet sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler


Bedenlenmiş Biliş; Görsel Algı; Görsel Algıya Ekolojik Yaklaşım; Basit Bedenlenme; Radikal Bedenlenme; Enaktif YaklaşımDOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.29