Karain Mağarası Tayacian Alet Endüstrisi Tekno-Tipolojisi

Yavuz AYDIN

Öz


Çalışmamız kapsamında Karain Mağarası'nın Alt Paleolitik seviyelerinden bulunmuş olan toplam 261 adet yontmataş aletin tekno-tipolojik analizleri gerçekleştirilmiştir. Yapılmış olan çalışmalara göre yontmataş alet topluluğunun Alt Paleolitik Dönem'in Tayacian kültür özelliklerini gösterdiği tespit edilmiştir. Karain çevresindeki radyolarit kaynakları Tayacian endüstrisinin yapımında yoğunlukla tercih edilmiştir. Ayrıca daha az oranlarda çakmaktaşının da kullanıldığı görülmüştür. Yontmataş aletler üzerinde tespit edilen teknolojik veriler sert vurgaçla doğrudan yongalama tekniğinin tercih edilmiş olduğunu göstermiştir. Levallois teknolojiyi yansıtan herhangi bir kanıt yoktur. Tipolojik gözlemlere göre birçok farklı yontmataş alet tipi tespit edilmiştir. Ayrıca aletler üzerinde yapılan çalışmalara göre baskın düzelti tipinin pulcuklu tip düzelti olduğu görülmüştür. Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar Karain Alt Paleolitik yontmataş alet endüstrisinin daha iyi anlaşılmasını sağlayan bir veri tabanı niteliğindedir.

Anahtar Sözcükler


Karain; Alt Paleolitik; Tayacian; Yontmataş

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.8