Sürücü Öfke Düşünceleri Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması

Ayşegül DURAK BATIGÜN, Yeşim Yasak

Öz


Trafik, öfke duygusunun ifadesine sıklıkla rastladığımız bir ortamdır. Bireylerin yaşadıkları öfke duygusunun trafikteki olumsuz yansımaları da göz önünde bulundurulduğunda, sürücü öfkesine ilişkin farklı bileşenlerin değerlendirilmesi ve bunların ölçümü büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın ana amacı, öfke düşüncelerine ilişkin olarak geliştirilmiş olan “Sürücü Öfke Düşünceleri Ölçeği”nin (SÖDÖ) Türkçe uyarlamasını yaparak, geçerlik ve güvenirlik bulgularını elde etmektir. Bu amaç doğrultusunda 20-62 yaş arasında, sürücü ehliyeti bulunan ve en az bir yıldır araç kullanan 127 kadın (%42.8) ve 170 erkek (%57.2) olmak üzere toplam 297 kişi örneklem grubunu oluşturmuştur. Çalışmada Sürücü Öfke Düşünce Ölçeği’nin yanısıra, Sürücü Öfke İfadesi Envanteri ve Sürücü Öfke Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda “Yargılayıcı Düşünceler”, “İntikam Düşünceleri”, “Olumlu Başaçıkma Düşünceleri”, “Saldırgan Düşünceler” ve “Aşağılayıcı Düşünceler” olmak üzere beş faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Bu faktör alt ölçeklerinin Cronbach alfa güvenirlik katsayıları .86 ile .95 arasında değişmektedir. Ölçeğin madde toplam korelasyonları ve yarıya bölme güvenirlik katsayıları da yüksek bulunmuştur. Elde edilen tüm bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Trafik; Öfke; Sürücü Öfke Düşünceleri

Tam Metin:

PDF