17. Yüzyılın Son Çeyreğinde Rodosçuk Örneğinde Bir Osmanlı Mahkemesinin İş Yükü

Ümit EKİN

Öz


Rodosçuk’taki uygulamalardan hareketle, Osmanlı mahkemelerindeki iş yükünün ne kadar olduğu sorusunun yanıtını aramak için kaleme alınan bu makalenin ana kaynağını Rodosçuk/Tekfurdağı şer’iyye sicilleri oluşturmaktadır. 17. yüzyılın sonlarına ait defterlerdeki kayıtlar, zabıt ve suret adı altında tasnif edilmiş ve mahkemenin günlük iş yükü tablolar halinde ortaya konulmuştur. Bazı günler hiçbir işlem yapmayan mahkemenin günlük iş yükü ortalaması 1’in altında kalmıştır. Başka şehirlerdeki ortalamalardan bile oldukça düşük olan bu sayının nedenleri ele alındığında, kaza nüfusunun düşük oluşu, bazı davaların mahkemeye intikal etmeden anlaşma yoluyla çözülmesi gibi nedenler öne çıkmakla birlikte, asıl nedenin dönemin üretim kapasitesiyle ilişkili olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Osmanlı; Kad; Mahkeme; Hukuk; Adalet; Şer’iyye Sicili; Rodosçuk; İş Yükü

Tam Metin:

PDF