Amorium Aşağı Şehir Kilisesi Bebek ve Çocuk İskeletleri

F. Arzu DEMİREL

Öz


Amorium, Afyonkarahisar İli, Emirdağ Đlçesi’nde yer alan bir Ortaçağ Bizans Kenti’dir. Amorium’da 2007-2008 ve 2009 kazı sezonlarında Aşağı Şehir Kilisesi’nde, 10. ve 11. yüzyıllara tarihlenen çok sayıda bebek ve çocuk mezarı ortaya çıkarılmıştır. İçerisinde çoğunlukla çoklu gömü bulunan bu mezarlar, kilisenin ana binasının kuzeyinde, vaftizhanenin doğusunda yer alan -A20- olarak adlandırılan alanın güney kısmında konumlanmıştır. ilk gömünün altındaki bireylere ait olan daha eski iskelet kalıntıları karışık durumda ele geçmiştir. Bu alandaki 36 mezardan ele geçen toplam 128 bireye ait iskelet kalıntısı, topluluğun demografik özellikleri ve genel sağlık durumlarını anlayabilmek amacıyla incelenmiştir. Bu iskelet topluluğunda doğum öncesi, doğum aşaması ve doğumdan hemen sonra hayatını kaybeden bireylerin oranı %42,9’dur. Elde edilen sonuçlara göre; Amorium’da Bizans Dönemi’nde hüküm süren koşulların yetersiz hijyen ve beslenmeye neden olduğu, bu durumun annelerin enfeksiyonlara açık olmalarına ve dolayısıyla doğum komplikasyonları ve prematüre doğumlara yol açtığı anlaşılmaktadır. Henüz bağışıklık sistemi gelişmemiş olan bebeklerin doğum aşaması ve doğumun hemen sonrasında bu gibi sebeplerle yaşamlarını yitirdikleri ve bu kritik yaşam aralığını atlatan bebeklerin yaşamlarına büyük oranda devam edebildiği görülmektedir.

Anahtar Sözcükler


Amorium; Orta Bizans; İskelet Topluluğu; Bebek Ölümlülüğü; Beslenme; Perinatal Dönem; Postneonatal Dönem; Bizans Dönemi Ölü Gömme Gelenekleri

Tam Metin:

PDF