Almanca ve Türkçe Ad Verme Gelenekleri

Betül YALÇINKAYA

Öz


İlkel toplumlardan modern toplumlara kadar insanlar, çocuklarına, birbirlerine, hayvanlarına ve etraflarındaki nesnelere ad vermişlerdir. Bunu yaparken çeşitli unsurlardan etkilenmişlerdir. Bu çalışmanın amacı da insanların çocuklarına ad verirken, seçimlerini hangi kriterler doğrultusunda yaptıklarını incelemektir. Almancayı batı kültürünün, Türkçeyi de doğu kültürünün önemli birer temsilcisi olarak görmek mümkündür. Bu dillerde ad seçimlerini etkileyen kriterler ve buna bağlı ortaya çıkan ad verme gelenekleri ile bu geleneklerin özellikleri ayrı ayrı incelendikten sonra bu toplumlardaki ad verme gelenekleri birbirleriyle karşılaştırılarak benzerlikler ve farklılıklar örneklerle ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Her iki dildeki ad seçimlerinin hangi kriterler doğrultusunda gerçekleştirildiği incelenmiştir. Aynı zamanda ad verme geleneklerinde tek tanrılı inanıştan önceki uygulamalar ile tek tanrılı inanışa geçişten sonra görülen uygulamaların yeri de gösterilmiştir. Yapılan incelemelerin ardından bu toplumların sosyokültürel ad verme kriterlerinden ne ölçüde etkilendiği ve ad verme törenlerinin dinin ve kültürel yaşamın etkisinde kalınarak gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Ad Verme; Ad Verme Geleneği; Ad Verme Kriterleri; Ad Seçimi; Almanca;, Türkçe; Benzerlik; Farklılık

Tam Metin:

PDF