Liman Tepe Örnekleri Işığında Oval Planlı Yapılar

İrfan TUĞCU

Öz


Sığınaktan başlayarak modern konuta kadar uzanan mimari anlayış, coğrafi ve iklimsel yapının yanı sıra kültürel ve ekonomik değişimlerle paralel olarak şekillenmiştir. Bu uzun tarihi süreç içerisindeki değişimin her safhasına ait izleri, mimari düşünce içerisinde görmek mümkündür. Bu zaman dilimi içerisinde oluşan bilgi birikimi, buna bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar önceden kurgulanmış mekân-konutları, bunlarda planlı yerleşimleri oluşturmuşlardır. Günlük yaşam ve üretim faaliyetlerinin uzunca süre bir arada yürütüldüğü mekân / konutlar; yaşam biçimi, teknolojik gelişmeler ve hızla çeşitlenen sosyoekonomik şartlara bağlı olarak hem plan hem de kullanım özellikleri açısından değişmiş /çeşitlenmiştir. Plan ve işlev açısından bu çeşitlilik içerisinde yer alan oval planlı yapıların Anadolu'daki erken örnekleri Batı Anadolu'da karşımıza çıkmaktadır. Bu makalede Liman Tepe kazılarında açığa çıkmış olan ve Orta Tunç Çağ'ına tarihlenen oval evlerin yerleşim şemasındaki konumları ve teknik özellikleri genel hatları ile çevre kültür bölgelerinde görülen örneklerle birlikte değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Orta Tunç Çağı; Oval Plan; Batı Anadolu; Yerleşim Şeması

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2019.59.1.22