Amin Maalouf’un Afrikalı Leo, Béatrice’ten Sonra Birinci Yüzyıl ve Doğu’nun Limanları Romanlarında Egzotizm

Ceylan YILDIRIM

Öz


Farklı olana duyulan ilgi ve merak; farklı olanı görme, öğrenme, işitme, hissetme ve anlama arzusu egotizmin bileşenlerini oluşturur. Egzotizm eski çağlardan itibaren üzerinde konuşulan bir konu olsa da egzotizmi teorik açıdan ilk ele alan kişi, hayatını farklı dünyaların keşfine adayan, Fransız düşünür Victor Segalen olmuştur. Egzotizmin ne olduğunu, neleri kapsadığını anlattığı bu kuramsal yapıtında, Segalen ayrıca ilgi ve merakla başlayan uzak dünyaların keşiflerinin ulusalcı ve ırkçı nedenlerden ötürü sömürgecilikle sonlanabileceğinin altını çizmiştir. Çalışmada, Amin Maalouf’un Afrikalı Leo, Béatrice’den sonra Birinci Yüzyıl ve Doğu’nun Limanları adlı üç romanı Segalen’in egzotizmi konu alan Essai sur l’Exotisme (Egzotizm Üzerine Deneme) başlıklı yapıtı çerçevesinde incelenerek romanlardaki egzotik öğeler açığa çıkarılacaktır. Bugün kendini yazmaya adayan Amin Maalouf yapıtlarında farklı dünyaların bilinmeyen tarihlerini, yaşantılarını, gelenek ve göreneklerini aktarmaktadır. Farklılıklar karşısında takındığı hoşgörülü tavrı, gezip gördüğü farklı dünyaların bilinmeyen yönlerini yapıtlarıyla dünyaya duyurma çabası, her türlü ırkçılığa ve sömürgeciliğe karşı duran hümanist tavrı Maalouf’u egzotizme yaklaştırır. Yazarın romanlarında açığa çıkan “farklı dünyalara yolculuk, farklı olana bakma arzusu, farklı dünyaların düşü, ötekine bakış, hoşgörü ve erdem” egzotizmin en önemli bileşenlerini oluşturmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Egzotizm; Maalouf; Edebiyat; Anti-Kolonyalist Tutum; Ötekine Bakış; Yolculuk ve Uzak Diyarların Keşfi