Hindistan Alt Kıtası'nda Kölelikten Sultanlığa Türkler

Aykut KİŞMİR

Öz


Bu çalışmada Hindistan Alt Kıtası'nda Delhi Türk Sultanları'nın tarihteki rolü ve önemi irdelenmiştir. XII. yüzyılın sonlarında çeşitli nedenlerle Orta Asya'dan Hindistan'ın kuzeyine köle olarak getirilen bazı çocuklar, savaşçı olarak yetiştirilerek büyük ordularda askerlik yapmışlardır. Bunlar arasında Delhi'de hükümdarlığa kadar yükselebilenler bile olmuştur. Türk Sultanlar sayesinde Kudbeddin Aybek'le başlayan süreçte Hindistan Alt- Kıtası Moğol saldırılarından mümkün olduğunca az etkilenmiştir. Hem devlet adamı hem de asker olarak yetişen köle çocukların soyundan gelenler XII. ve XIII. yüzyıllarda Hindistan'da önemli işlere imza atmışlardır.

Anahtar Sözcükler


Delhi Türk Sultanlığı; Pakistan Tarihi; Hindistan Alt-Kıta'sı; Kudbeddin Aybek; İl-Tutmuş; Sultan Raziye; Kırklar; Balaban HanDOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2019.59.1.3