Sumerce ve Akadca Metinlerde Rüya Türleri

Ömer KAHYA

Öz


Eski Mezopotamya toplumunun inançları hakkında bilgi veren birincil kaynaklar çivi yazılı belgelerdir. Bu belgeler, III. Binyıl'dan I. Binyıl'a kadar farklı dönemlerde Sumerce ve Akadca olarak yazılmışlar ve Mezopotamya'daki farklı yerleşim yerlerinden çıkarılmışlardır. Konumuzla ilgili bilgi veren kaynaklar içerisinde hem edebi ve mitolojik metinler hem de tarihî metinler/mektuplar bulunmaktadır. Eski Mezopotamya kaynaklarında geçen rüyalar hakkında daha önceki yayınlarda çeşitli sınıamalar yapılmıştır. Burada söz konusu çalışmalar da dikkate alınarak çivi yazılı belgelerdeki rüya kayıtları incelenecek ve bu rüyaların mevcut türlerden hangisine girdiği tespit edilmeye çalışılacaktır. Ayrıca bu rüyaların içerikleri hakkında bilgi sunulacaktır.

Anahtar Sözcükler


Eski Mezopotamya; Sumerce; Akadca; Rüya; İnanç

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2019.59.1.12