Üniversite Öğrencilerinin E-Devlet Algısı: Memnuniyet, Güven ve Kullanım Devamlılığı Niyeti Üzerine Bir Araştırma

Bahattin YALÇINKAYA

Öz


En basit tanımlama ile resmi kurum ve kuruluşların sunduğu hizmetlerin tek bir yapıda toplanarak vatandaşlara internet üzerinden sunulması olan e-devlet kavramı, süreçleri interaktif bir ortamda toplayıp; bilgiye/belgeye/süreçlere etkili, verimli, doğru ve hızlı bir şekilde eriştirerek bireylerin e-vatandaşa dönüşmesini sağlamıştır. Bunun bir sonucu olarak bireyler de e-devlet içerisinde veri/bilgi/belge oluşturma sürecine katılarak ekatılımcılığı (e-demokrasiyi) işler hale getirmiştir. En önemli amacı verimli bir kamu üst/altyapısının inşasını sağlamak olan e-devlet, tüm süreçlerin merkezine bireyleri alarak çağdaş bir yönetim felsefesine geçişi sağlamıştır. Bu sayede “klâsik” “sıkıcı” bürokrasi işlemleri, yerini daha hızlı sonuç alınabilen yeni bir işlem türüne (e-bürokrasi) bırakmıştır. E-devletin işlerliğini (algısını), bireyler açısından test etmek üzere literatürde çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye'de eğitim gören üniversite öğrencilerinin e-devleti nasıl algıladıkları araştırılmıştır. 1016 öğrenciye uygulanan anket sonucunda; öğrencilerin e-devleti kullanma eğiliminin yüksek olduğu; hizmetlerden duyulan memnuniyetin e-devletin kullanım devamlılığına etki ettiği ve e-devlet platformuna güvendiklerini ortaya koymuştur. Ayrıca yapılan çeşitli analizler sonucunda (güvenirlik, geçerlik, doğrulayıcı faktör analizi vb.) uygulanan ölçeğin geçerli ve yüksek güvenirlik ve geçerliğe sahip olduğu görülmüş ve oluşturulan 3 hipotez de (H1: “Edevletten duyulan memnuniyetle e-devlete olan güven arasında pozitif yönlü bir etkileşim vardır”, H2: “E-devlete duyulan güven ile e-devleti kullanım devamlılığı niyeti arasında pozitif yönlü bir etkileşim vardır” ve H3: “E-devletten duyulan memnuniyet ile e-devleti kullanım devamlılığı niyeti arasında pozitif yönlü bir etkileşim vardır”) yüksek korelasyon ile kabul edilmiştir.

Anahtar Sözcükler


E-Devlet; Memnuniyet; Güven; Kullanım Devamlılığı

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2019.59.1.20