Üniversite Öğrencilerinde Kütüphane Kaygısı: Anadolu Üniversitesi Örneği

Mesut KURULGAN, Dilek MERİÇ

Öz


Kütüphane kaygısı ile ilgili yapılan çalışmalar, konunun üniversite düzeyinde öğrenim gören bireylerin bilgiye ve bilgi kaynaklarına verimli bir biçimde ulaşmalarını engelleyen ve onların akademik başarılarını olumsuz yönde etkileyen bir durum olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın amacı; kütüphane kaygısı kuramının kütüphanecilik ve bilgi yönetimi alanında yapılan çalışmalar ışığında gelişim sürecini inceleyerek; Anadolu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'ni kullanan öğrencilerin kütüphane kaygı düzeylerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada ayrıca, araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak, üniversite ve kütüphane yönetimine yararlı olacağı düşünülen çeşitli öneriler sunulmaktadır. Araştırmada; Bostick tarafından oluşturulan Kütüphane Kaygısı Ölçeği'nin günümüz koşullarına uyarlanmış bir sürümü kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans analizi, faktör analizi, ortalama, bağımsız örneklemler t-testi ve tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; katılımcılar, kütüphane bilgisiyle ve kütüphaneyi kullanma kısıtlamalarıyla ilgili olarak hafif kaygılıdır. Mekanik engeller ve kütüphane personeliyle ilgili olarak orta kaygılı, duygusal ve kütüphaneyi kullanırken hissettikleri rahatlık/güven (kütüphane yapısı ile ilgili engeller) faktörüne göre ise şiddetli kaygı düzeylerindedir. Çalışmada ayrıca; kütüphane kaygısına, en çok, duygusal engellerin yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Kütüphane Kaygısı; Üniversite Kütüphaneleri; Anadolu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi; Üniversite Öğrencileri; Kütüphane Kaygısı Ölçeği

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2019.59.2.13