Safevi Ordusunda Bir Birlik-Kurçiler

Eralp ERDOĞAN

Öz


Şah İsmail 1501’de çoğunluğu Anadolu’dan gelen Türkmen grupları ile Safevi Devleti’ni kurmuş böylece yaklaşık 235 yıl tarih sahnesinde kalacak bir devletin temellerini atmıştır. Kızılbaşlar olarak adlandırılan Türkmen grupları devlette siyasi ve askeri rol oynamışlardır. Çaldıran savaşı ile ordunun yetersizliği görüldüğünden askeri reform ihtiyacı duyulmuş ve I. Şah Abbas döneminde köklü bir ıslahat gerçekleştirilmiştir. Bu reform ile birlikte Şah İsmail döneminden itibaren ismine rastladığımız kurçiler daha sistemli hale gelerek devlette etkin rol oynamışlardır. Bu makale kurçilerin Safevi askeri teşkilatındaki rolleri ve devlet içinde geçirdikleri değişimleri açığa çıkarmaktadır

Anahtar Sözcükler


Safeviler; Askeri Teşkilat; Kurçi; Şah İsmail; Şah Abbas

Tam Metin:

PDF